• سایپا 36286000-031| پارس خودرو 36251360-031| مدیران خودرو 36242424-031

تقدیر و تشکر مدیر عامل محترم شرکت سایپا جناب آقای دکتر امینی از سرزمین خودرو نیلی

تقدیر و تشکر مدیر عامل محترم شرکت سایپا جناب آقای دکتر امینی از سرزمین خودرو نیلی

تقدیر و تشکر مدیر عامل محترم شرکت سایپا جناب آقای دکتر امینی از سرزمین خودرو نیلی 150 150 nilicars

جناب آقای دکتر امینی مدیر عامل محترم شرکت سایپا، از سرزمین خودرو نیلی، نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش ساپیا در استان اصفهان در خصوص مشارکت در ارزیابی تعالی سازمان تقدیر نمودند

شماره های تماس :

مدیران خودرو

031-36242424

سایپا

031-36286000

پارس خودرو

031-36251360

آدرس :

فروش مدیران خودرو شعبه 1 , سایپا , پارس خودرو :
اصفهان ، خیابان حکیم نظامی حدفاصل پل فلزی و چهارراه حکیم نظامی

فروش مدیران خودرو شعبه 2 :
ابتدای جاده شیراز، مقابل اداره شماره گذاری،خیابان شهید مدنی

خدمات پس از فروش سایپا , پارس خودرو :
اصفهان ، خیابان حکیم نظامی حدفاصل پل فلزی و چهارراه حکیم نظامی

خدمات پس از فروش مدیران خودرو :
اصفهان، ابتدای جاده شیراز، مقابل اداره شماره گذاری،خیابان شهید مدنی