• سایپا 36286000-031| پارس خودرو 36251360-031| مدیران خودرو 36242424-031

Footer

Footer

Footer 150 150 nilicars

[socialbuts][socialbut type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-facebook” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F||target:%20_blank”][socialbut type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-twitter” link=”url:https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F||target:%20_blank”][socialbut type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-youtube-play” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F||target:%20_blank”][socialbut type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-instagram” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F||target:%20_blank”][socialbut type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-google-plus” link=”url:https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F||target:%20_blank”][/socialbuts]

شماره های تماس :

مدیران خودرو

031-36242424

سایپا

031-36286000

پارس خودرو

031-36251360

آدرس :

فروش مدیران خودرو شعبه 1 , سایپا , پارس خودرو :
اصفهان ، خیابان حکیم نظامی حدفاصل پل فلزی و چهارراه حکیم نظامی

فروش مدیران خودرو شعبه 2 :
ابتدای جاده شیراز، مقابل اداره شماره گذاری،خیابان شهید مدنی

خدمات پس از فروش سایپا , پارس خودرو :
اصفهان ، خیابان حکیم نظامی حدفاصل پل فلزی و چهارراه حکیم نظامی

خدمات پس از فروش مدیران خودرو :
اصفهان، ابتدای جاده شیراز، مقابل اداره شماره گذاری،خیابان شهید مدنی