• سایپا 36286000-031| پارس خودرو 36251360-031| مدیران خودرو 36242424-031

Footer Moto

Footer Moto

Footer Moto 150 150 nilicars

[vc_section full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1549206700779{background-color: #1a1a1a !important;}”]

[kswr_heading head_align=”center” head_title_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#cccccc“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” head_subtitle_color=”#333333″ head_title=”Call us 24/7 for Support” head_title_fsize=”font-size:16px;” head_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:400;” head_subtitle_fsize=”font-size:14px;” head_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” head_title_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” head_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”][/kswr_heading][kswr_iconboxinfo ibi_title=”(321) 456 9870″ ibi_title_color=”#ffffff” ibi_subtitle_color=”#777777″ ibi_content_color=”#555555″ ibi_layout=”iconleft” ibi_icon=”km-icon-phone3″ ibi_iconsize=”37″ ibi_bgsize=”37″ ibi_border_radius=”0″ ibi_ic_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#ff7e00“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ibi_font_default=”0″ ibi_title_fsize=”font-size:36px;” ibi_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:500;” ibi_subtitle_fsize=”font-size:12px;” ibi_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” ibi_content_fsize=”font-size:15px;” ibi_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” ibi_image_enable=”0″ ibi_rotation=”false” ibi_style_default=”0″ ibi_icon_margins=”margin-top:8px;margin-left:20px;margin-right:20px;margin-bottom:0px;” ibi_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;”][/kswr_iconboxinfo][kswr_spacer spc_desk_height=”20″ spc_tablet_height=”20″ spc_tablet_sm_height=”20″ spc_phone_height=”20″ spc_phone_sm_height=”20″][kswr_spacer spc_desk_height=”20″ spc_tablet_height=”20″ spc_tablet_sm_height=”20″ spc_phone_height=”20″ spc_phone_sm_height=”20″][vc_single_image image=”17236″ img_size=”full” alignment=”center”][kswr_spacer spc_desk_height=”35″ spc_tablet_height=”35″ spc_tablet_sm_height=”35″ spc_phone_height=”35″ spc_phone_sm_height=”35″]
[kswr_heading head_title_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#cccccc“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” head_subtitle_color=”#333333″ head_title=”Explorer Website” head_title_fsize=”font-size:18px;” head_title_fstyle=”font-weight:500;” head_subtitle_fsize=”font-size:14px;” head_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” head_title_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” head_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”][/kswr_heading][kswr_spacer spc_desk_height=”20″ spc_tablet_height=”20″ spc_tablet_sm_height=”20″ spc_phone_height=”20″ spc_phone_sm_height=”20″]
[kswr_heading head_title_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#cccccc“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” head_subtitle_color=”#333333″ head_title=”Our Services” head_title_fsize=”font-size:18px;” head_title_fstyle=”font-weight:500;” head_subtitle_fsize=”font-size:14px;” head_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” head_title_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” head_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”][/kswr_heading]
[kswr_spacer spc_desk_height=”20″ spc_tablet_height=”20″ spc_tablet_sm_height=”20″ spc_phone_height=”20″ spc_phone_sm_height=”20″]
[kswr_heading head_title_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#cccccc“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” head_subtitle_color=”#333333″ head_title=”Address Info” head_title_fsize=”font-size:18px;” head_title_fstyle=”font-weight:500;” head_subtitle_fsize=”font-size:14px;” head_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” head_title_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” head_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”][/kswr_heading][kswr_spacer spc_desk_height=”20″ spc_tablet_height=”20″ spc_tablet_sm_height=”20″ spc_phone_height=”20″ spc_phone_sm_height=”20″]
[kswr_heading head_subtitle_color=”#999999″ head_title_fsize=”font-size:19px;” head_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” head_subtitle_fsize=”font-size:14px;” head_subtitle_fstyle=”font-weight:400;” head_title_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” head_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”]15 Hamston Street, West Coast
Newyork, USA[/kswr_heading][kswr_spacer spc_desk_height=”25″ spc_tablet_height=”25″ spc_tablet_sm_height=”25″ spc_phone_height=”25″ spc_phone_sm_height=”25″]
[kswr_heading head_title_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#cccccc“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” head_subtitle_color=”#333333″ head_title=”Follow us:” head_title_fsize=”font-size:18px;” head_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:500;” head_subtitle_fsize=”font-size:14px;” head_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” head_title_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” head_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”][/kswr_heading][kswr_spacer spc_desk_height=”25″ spc_tablet_height=”25″ spc_tablet_sm_height=”25″ spc_phone_height=”25″ spc_phone_sm_height=”25″][kswr_findus sf_size=”16″ sf_backsize=”35″ sf_margins=”5″ sf_borderradius=”35″ sf_style=”hoverBackScheme” sf_backcolor=”#333333″ sf_iconcolor=”#ffffff” sf_size_def=”0″ sf_backsize_def=”0″ sf_margins_def=”0″ sf_borderradius_def=”0″ sf_style_def=”0″ sf_backcolor_def=”0″ sf_iconcolor_def=”0″ sf_iconhovercolor_def=”1″ sf_align_def=”0″ sf_facebook=”#” sf_twitter=”#” sf_instagram=”#” sf_youtube=”#” sf_linkedin=”#”]
[kswr_lineseparator ls_height=”1″ ls_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#252525“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ls_width=”100%” ls_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;”]
[kswr_spacer spc_desk_height=”45″ spc_tablet_height=”45″ spc_tablet_sm_height=”45″ spc_phone_height=”45″ spc_phone_sm_height=”45″][kswr_heading head_align=”center” head_subtitle_color=”#999999″ head_title_fsize=”font-size:19px;” head_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” head_subtitle_fsize=”font-size:14px;” head_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:400;” head_title_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” head_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”]Copyrights 2019 Autozone Motor Bikes Terms of Use Privacy Policy[/kswr_heading][kswr_spacer spc_desk_height=”45″ spc_tablet_height=”45″ spc_tablet_sm_height=”45″ spc_phone_height=”45″ spc_phone_sm_height=”45″]
[/vc_section]

شماره های تماس :

مدیران خودرو

031-36242424

سایپا

031-36286000

پارس خودرو

031-36251360

آدرس :

فروش مدیران خودرو شعبه 1 , سایپا , پارس خودرو :
اصفهان ، خیابان حکیم نظامی حدفاصل پل فلزی و چهارراه حکیم نظامی

فروش مدیران خودرو شعبه 2 :
ابتدای جاده شیراز، مقابل اداره شماره گذاری،خیابان شهید مدنی

خدمات پس از فروش سایپا , پارس خودرو :
اصفهان ، خیابان حکیم نظامی حدفاصل پل فلزی و چهارراه حکیم نظامی

خدمات پس از فروش مدیران خودرو :
اصفهان، ابتدای جاده شیراز، مقابل اداره شماره گذاری،خیابان شهید مدنی