• سایپا 36286000-031| پارس خودرو 36251360-031| مدیران خودرو 36242424-031

Footer taxi

Footer taxi

Footer taxi 150 150 nilicars
[kswr_lineseparator ls_height=”25″ ls_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#f3c110“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ls_alignement=”right” ls_width=”4px” ls_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;”]
[kswr_heading head_title_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#222222“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” head_subtitle_color=”#333333″ head_title=”Explorer Website” head_title_fsize=”font-size:18px;” head_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:700;” head_subtitle_fsize=”font-size:14px;line-height:1.5;” head_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:400;” head_title_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:20px;” head_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”][/kswr_heading][vc_wp_custommenu nav_menu=”171″]
[kswr_heading head_align=”center” head_title_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#222222“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” head_subtitle_color=”#333333″ head_title=”Call us 24/7 for Support” head_title_fsize=”font-size:16px;” head_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:400;” head_subtitle_fsize=”font-size:14px;” head_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” head_title_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” head_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”][/kswr_heading][kswr_iconboxinfo ibi_title=”(321) 456 9870″ ibi_title_color=”#222222″ ibi_subtitle_color=”#777777″ ibi_content_color=”#555555″ ibi_layout=”iconleft” ibi_icon=”km-icon-phone-square” ibi_iconsize=”37″ ibi_bgsize=”37″ ibi_border_radius=”0″ ibi_ic_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#f3c110“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ibi_font_default=”0″ ibi_title_fsize=”font-size:36px;” ibi_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:700;” ibi_subtitle_fsize=”font-size:12px;” ibi_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” ibi_content_fsize=”font-size:15px;” ibi_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” ibi_image_enable=”0″ ibi_rotation=”false” ibi_style_default=”0″ ibi_icon_margins=”margin-top:8px;margin-left:20px;margin-right:20px;margin-bottom:0px;” ibi_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;”][/kswr_iconboxinfo][kswr_spacer spc_desk_height=”70″ spc_tablet_height=”70″ spc_tablet_sm_height=”70″ spc_phone_height=”70″ spc_phone_sm_height=”70″][vc_single_image image=”17869″ img_size=”full” alignment=”center”][kswr_heading head_align=”center” head_subtitle_color=”#333333″ head_title_fsize=”font-size:19px;” head_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” head_subtitle_fsize=”font-size:13px;” head_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:400;” head_title_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” head_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”]

Copyrights 2019 AutoZONE CitiTaxi Service

[/kswr_heading]

[kswr_lineseparator ls_height=”25″ ls_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#f3c110“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ls_alignement=”right” ls_width=”4px” ls_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;”]
[kswr_heading head_title_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#222222“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” head_subtitle_color=”#333333″ head_title=”Address Info” head_title_fsize=”font-size:18px;” head_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:700;” head_subtitle_fsize=”font-size:14px;line-height:1.5;” head_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:400;” head_title_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:20px;” head_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”][/kswr_heading][kswr_heading head_subtitle_color=”#333333″ head_title_fsize=”font-size:19px;” head_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” head_subtitle_fsize=”font-size:14px;” head_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:500;” head_title_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” head_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”]15 Hamston Street, West Coast
Newyork, USA[/kswr_heading][kswr_spacer spc_desk_height=”25″ spc_tablet_height=”25″ spc_tablet_sm_height=”25″ spc_phone_height=”25″ spc_phone_sm_height=”25″][kswr_heading head_subtitle_color=”#333333″ head_title_fsize=”font-size:19px;” head_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” head_subtitle_fsize=”font-size:14px;” head_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:500;” head_title_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” head_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”]taxi@autozone.com[/kswr_heading][kswr_spacer spc_desk_height=”35″ spc_tablet_height=”35″ spc_tablet_sm_height=”35″ spc_phone_height=”35″ spc_phone_sm_height=”35″][kswr_findus sf_size=”16″ sf_backsize=”35″ sf_margins=”5″ sf_borderradius=”35″ sf_style=”hoverBackScheme” sf_backcolor=”#333333″ sf_iconcolor=”#ffffff” sf_size_def=”0″ sf_backsize_def=”0″ sf_margins_def=”0″ sf_borderradius_def=”0″ sf_style_def=”0″ sf_backcolor_def=”0″ sf_iconcolor_def=”0″ sf_iconhovercolor_def=”1″ sf_align_def=”0″ sf_facebook=”#” sf_twitter=”#” sf_instagram=”#” sf_youtube=”#” sf_linkedin=”#” sf_google=”#”]

شماره های تماس :

مدیران خودرو

031-36242424

سایپا

031-36286000

پارس خودرو

031-36251360

آدرس :

فروش مدیران خودرو شعبه 1 , سایپا , پارس خودرو :
اصفهان ، خیابان حکیم نظامی حدفاصل پل فلزی و چهارراه حکیم نظامی

فروش مدیران خودرو شعبه 2 :
ابتدای جاده شیراز، مقابل اداره شماره گذاری،خیابان شهید مدنی

خدمات پس از فروش سایپا , پارس خودرو :
اصفهان ، خیابان حکیم نظامی حدفاصل پل فلزی و چهارراه حکیم نظامی

خدمات پس از فروش مدیران خودرو :
اصفهان، ابتدای جاده شیراز، مقابل اداره شماره گذاری،خیابان شهید مدنی